Analys av bostadsrättsföreningen

Analysen är nu klar och presenteras här nedan. En länk till denna sida har även skickats till peter.palm@fastitia.se.

Analys utförd 2021-04-01

Brf Låg Risk - Brf Gatan 2 - Stockholm

Analys av bostadsrättsföreningens månadsavgift

Här nedan får du information om nivån på bostadsrättens månadsavgift. Månadsavgiften redovisas här i en femgradig skala från 1 - 5 där 1 är en mycket hög månadsavgift och 5 är en mycket låg månadsavgift. Detta betyg ger en indikation på hur man i bostadsrättsföreningen arbetar med föreningens driftkostnader samt fastighetens underhåll och dess finansiering.

Månadsavgiftens betyg
3/5

Läs mer om månadsavgiften genom att klicka på fliken Mer månadsavgift ovan

Har bostadsrättsföreningen bra eller dålig ekonomi ?

Diagrammet nedan visar i vilken grad bostadsrättsföreningen kan självfinansiera byggnadens sannolika underhållsbehov för de kommande 10 åren, detta visas i grönt. Det kapital som föreningen måste finansiera på annat sätt, visas i rött. Är det mycket rött i diagrammet så är det stor sannolikhet för att årsavgiften måste höjas inom kort. Med denna information kan du nu enkelt undvika bostadsrättsföreningar. Där du kort efter ett köp kan riskera att drabbas av kraftigt höjda månadsavgifter och sänkt marknadsvärde på bostadsrätten (lägenheten).

 •  
  Grönt visar hur mycket av denna kostnad som föreningen kan finansiera med egna medel.
 •  
  Rött visar hur mycket av denna kostnad som föreningen måste finansiera på annat sätt.

Mer information

Bostadsrättsföreningen har till stor del förmågan att kunna självfinansiera sitt underhållsbehov för de kommande 10 åren. Det finns dock alltid en viss risk för att årsavgiften, av andra skäl än detta, ändå måste höjas inom kort.

Läs mer om detta under flikarna Mer ekonomi samt Mer underhåll ovan.

Dina egna kommentarer om bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningens har en oinredd vind som kan konverteras till bostadsrätter (bygglov finns) på ca 300 kvm (boarea). Föreningen har en kontorslokal som under våren 2021 har förlängts med ett nytt 5-årskontrakt till en kapitalstark kund och till gällande marknadsnivå. Stadgarna är uppdaterade efter de senaste lagändringarna. Styrelsen har en ganska bra nivå inom önskad kompetensnivå.

FÖRKLARINGAR

Månadsavgiftens betyg bedöms här utifrån en 5-gradig skala och baseras på den summa som du fyllt i vid lägenhetens månadsavgift, tidigare i analysen.

 •  
  Betyg 1:
  Innebär en mycket hög månadsavgift
 •  
  Betyg 2:
  Innebär en hög månadsavgift
 •  
  Betyg 3:
  Innebär en normal månadsavgift
 •  
  Betyg 4:
  Innebär en låg månadsavgift
 •  
  Betyg 5:
  Innebär en mycket låg månadsavgift

Mer information om månadsavgiften

Betyg
Månadsavgiften

Lägenhetens månadsavgift har fått betyg
3

Detta innebär att lägenhetens månadsavgift är på godkänd/medelnivå. Kontrollera noga att föreningen inte har ett stort underhållsbehov framöver samt här bör diagrammet för föreningens finansiella ställning inte bestå av alltför mycket röd färg. Då detta kan innebära en stor risk för höjningar av månadsavgiften inom kort.

Hur sätts månadsavgiften?

Månadsavgiften eller årsavgiften som är det korrekta namnet. Sätts till skillnad från en hyra, direkt efter föreningens kostnader för drift, banklån samt med hänsyn till kostnaden för föreningens långsiktiga underhållsbehov. Vissa föreningar har som mål att ha så låga avgifter som möjligt medan andra föreningar eftersträvar att ha en uthållig nivå på månadsavgiften?

Årsavgiften & marknadsvärdet

Månadsavgiften är en av de viktigaste faktorerna när man ska bedöma en bostadsrätts marknadsvärde. Om föreningen måste höja årsavgiften efter ett köp. Kan det innebära att lägenhetens marknadsvärde sjunker.

Förklaringar

I diagrammet nedan ser de olika finansiella riskfaktorerna i en bostadsrättsförenings verksamhet som du ska analysera vid ett bostadsrättsköp. En stor andel röd färg innebär en stor risk för att föreningen har en dålig ekonomisk ställning.

 •  
  Rött
  Dåliga förutsättningar
 •  
  Grått
  Godkänt/medelbra/Ingen fara
 •  
  Grönt
  Bra förutsättningar
 •  
  Blått
  Betyg kunde inte fastställas, då du inte fyllt i något värde.

Stor risk för ökade årsavgifter uppstår vid stort underhållsbehov av byggnaden i förhållande till en hög skuldsättning, låg amortering, små egna kapitaltillgångar och låg avsättning till underhållsfonden. D.v.s då båda diagrammen för teknik och ekomoni uppvisar en betydande del av röd färg.

Analys av föreningens ekonomi

Här i diagrammet nedan visas bostadsrättsföreningens finansiella ställning. D.v.s hur hög skuldsättning de har, amorteringsnivån, egna likvidiserbara medel samt deras avsättning för kommande underhåll. Vid en stor andel röd färg i diagrammet kan det innebära en betydande risk för en höjning av föreningens årsavgifter inom kort. Sannolikheten ökar dessutom ytterligare om föreningen har ett stort underhållsbehov framöver (se under mer underhåll ovan).

Föreningens finansiella ställning

Diagrammet nedan visar en sammanfattning över föreningens finansiella ställning. Under diagrammet hittar du förklaringar till vad de olika rödmarkerade delarna innebär.

Kontrollera alltid med styrelsen

Är det så att föreningen har ett flertal stora underhållsåtgärder framöver. Bör du alltid kontakta föreningens styrelse för att få svar på hur de tänkt sig att finansiera dessa åtgärder och vad det kan få för konsekvenser för årsavgifterna framöver. En hög skuldsättning ger automatiskt hög känslighet för ränteförändringar samt kan i vissa fall även leda till svårigheter för bostadsrättsföreningen att få nya banklån.

Det kan innebära att du själv kan tvingas skjuta till privata pengar för att täcka kostnaden för åtgärden alternativt att föreningen måste skjuta upp underhållet på obestämd tid och därmed riskera fördyrande följdskador på fastigheten. Ytterligare en anledning att kontrollera med styrelsen är att informationen i årsredovisningen kan vara upp till ca 1,5 år gammal.

Förklaringar

I diagrammet nedan till vänster ser du de olika byggnadsdelarna i föreningens fastighet som du måste undersöka i samband med ett bostadsrättsköp. En stor andel röd färg innebär en stor risk för att föreningen har ett stort underhållsbehov framför sig.

 •  
  Rött
  Måste åtgärdas/ses över inom kort
 •  
  Grått
  Godkänt/Ingen omedelbar fara
 •  
  Grönt
  Bra förutsättningar
 •  
  Blått
  Betyg kunde inte fastställas, då du inte fyllt i något värde.

Stor risk för ökade årsavgifter uppstår vid stort underhållsbehov av byggnaden i förhållande till en hög skuldsättning, låg amortering, små egna kapitaltillgångar och låg avsättning till underhållsfonden. D.v.s då båda diagrammen teknik och ekonomi uppvisar en betydande del av röd färg.

Analys av byggnadens underhållsbehov

Här i diagrammet nedan redovisas de större underhållsåtgärder som sannolikt behöver åtgärdas på byggnaden inom ca 10 år. Detta underhållsbehov redovisas med röd färg i diagrammet. Har diagrammet en stor andel röd färg innebär det en stor risk för att fastigheten har ett stort underhållsbehov framför sig.

Föreningens kommande underhållsbehov

Diagrammet nedan visar en sammanfattning över föreningens kommande underhållsbehov. Under diagrammet hittar du förklaringar till vad de olika rödmarkerade delarna innebär.

Kontrollera alltid med styrelsen

Är det så att föreningen har dåliga finansiella värden (se under fliken Mer ekonomi ovan)? Bör du alltid kontakta föreningens styrelse för att få studera deras underhållsplan. Där du kan se vad detta underhåll kommer att kosta samt höra hur de tänkt sig att finansiera detta underhållsbehov (skriftligen). Risken finns att alla underhållsåtgärder ska finansieras med nya banklån som direkt slår mot årsavgiften.

Är det mycket röd färg i analysen?

Är det så att bostadsrättsföreningen har fått dåliga värden i denna analys, men du tycker att själva lägenheten ändå är intressant för dig. Kontakta då styrelsen för att få mer information om deras långsiktiga ekonomiska planering, deras underhållsplan och få se deras senaste besiktning av fastigheten.

Denna analys bör inte detaljtolkas utan ses som ett komplement till den övriga information du som köpare bör införskaffa av bl a säljare, mäklare, bank, styrelse och förvaltare. Där du sedan gör en helhetsbedömning och glöm inte att när du väl skrivit på kontraktet är det för sent att ändra sig.

 

Kontrollera alltid med styrelsen!

Är det så att du undrar över olika faktorer som rör bostadsrättsföreningen? Bör du alltid kontakta föreningens styrelse för att få klarhet i dessa frågor. Glöm inte att en styrelse oftast består av personer som inte är utbildade inom fastighetsförvaltning och sannolikt inte alltid kan ge heltäckande svar på dina frågor. Känner du att du har kunskaper som kan få föreningens verksamhet att bli bättre, så meddela styrelsen eller valberedningen ditt intresse för att utveckla föreningens verksamhet.